??ng nh?p ??ng ky mi?n ph

bảng xếp hạng vong loai wc 2022 Phim su pht v m?t b??c ngo?t n?i ti?ng ?? mang ??n v??ng mi?n cho Man City

Phim su pht v m?t b??c ngo?t n?i ti?ng ?? mang ??n v??ng mi?n cho Man City

Manchester City ?? th?c hi?n m?t b??c ngo?t phi th??ng v ginh chi?n th?ng 3: 2 Aston Villa trong vng 38 cu?i cng c?a Premier League. ?ay l cch "c?ng dan" b?o ??m danh hi?u v? ??ch c?a h? ? Anh!

Villa, d?n ??u b?i huy?n tho?i Liverpool Steven Gerrard, ?? ch?ng l?i. Villans ?? d?n tr??c 2-0 v?i cc bn th?ng t? Matti Cash v Filipe Coutinho, v s? im l?ng tr? v t?i Etihad.


Nh?ng sau ?, m?t ci g ? k? di?u ?? x?y ra hon ton ??o ng??c qu trnh c?a cc s? ki?n. Ch? trong 6 pht, nh?ng ng??i ?n ?ng c?a Josep Guardiola ?? t?o ra m?t php l? v th?c hi?n m?t b??c ngo?t hon ton trong k?t qu?. ?i?u ny x?y ra gi?a pht th? 76 v 81.

D? tr? Ilkay Gundogan tr? thnh anh hng v?i hai bn th?ng, m?t bn ???c thm vo, trong khi Kevin de Bruyne, Rahim Stirling v Alexander Zinchenko ghi bn v?i cc h? tr?.

??ng th?i, Liverpool ?? ?nh b?i Wolverhampton 3: 1, v v?y Man City ?? b? p vo t??ng v ch? c m?t php l? th?c s? c th? gip "c?ng dan".

Thnh ph? k?t thc ? v? tr ??u tin v?i ti s?n 93 ?i?m, 1 tr??c Liverpool ??ng th? hai. ??i v?i Manchester, ch?c v? ??ch l l?n th? hai lin ti?p v th? t? trong n?m ma gi?i g?n ?ay.

T? nh?ng pht ??u tin c?a tr?n ??u, nh? mong ??i, "c?ng dan" ?? p r?t kh kh?n, trong khi Villa ?? v? nh v ?ng c?a kh?ng gian mi?n ph.

Trong pht th? 9 l c? h?i m?c tiu ??u tin. Gabriel Jesus ?? p Robin Olsen, nh?ng nh?ng v? khch ?? v??t qua m kh?ng g?p r?c r?i.

Man City c m?t l?i th? l?nh th?, nh?ng kh?ng t? ch?c cc cu?c t?n c?ng nghim tr?ng. ? gi?a hi?p m?t, "Sky Blues" ?? th?c hi?n m?t cu?c ph?n c?ng nhanh. Phil Foden ?? hon thnh n, nh?ng kh?ng th? tm th?y ???ng vi?n c?a cnh c?a.


Vo pht th? 31, c st c?a Gabriel Jesus c?ng kh?ng chnh xc. Ngay sau ?, Aston Villa ?? nh?n ra c? h?i ??u tin c?a h? trong tr?n ??u v ?i ra m?t cch ?ng kinh ng?c trong k?t qu?. Luca Dean ?? ? bn s??n tri v t?p trung vo khu v?c hnh ph?t. Mattie Cash nh?y ln cao v ??a bng vo l??i cho Ederson.

Hai pht tr??c gi? ngh?, Ollie Watkins ?? c m?t c? h?i t?t. Tuy nhin, anh ?y ?? d?n ??u bng trong m?t th?i gian di v ng??i b?o v? thnh ph? Brazil ?? can thi?p m?t cch quy?t ?on.


Vo ??u hi?p hai, m?t Manchester City hon ton m?i xu?t hi?n, tch c?c h?n v kh?ng kh?ng h?n nhi?u, nh?ng v?n kh?ng ?? chnh xc trong giai ?o?n cu?i c?a tr ch?i.

M?t lo?t cc mn trnh di?n kh?ng chnh xc b?t ??u. ? pht th? 49, De Bruyne ?? b?n qua khung thnh. Trong v? t?n c?ng sau ?, Joao Cancello t?p trung m?nh m? song song v?i v?ch ?ch, nh?ng Gabriel Jesus ?? th?t b?i trong vi?c ch?n l?i t?t.

? pht th? 55, v?i m?t qu? bng ? ? pha tr??c, Olli Watkins th?y mnh ph?i ??i m?t v?i Ederson. Th? m?n qu?n ly ?? ? bng kh?i chan ??i th? c?a mnh. Nh?ng nghi ng? nghim tr?ng c?a m?t cu?c ph?c kch v?n cn.

Vo pht th? 69, n tr? nn kh?ng th? t??ng t??ng ???c. M?t l?n n?a, sau m?t c ? t? ngoi, Aston Villa nhan ??i v? tr d?n ??u c?a h? v im l?ng Etihad. Olli Watkins lm ch?ch h??ng ???ng chuy?n c?a Olsen b?ng ??u. Filipe Coutinho ?? th?c hi?n m?t c ch?m ??u tin k? di?u, m anh ta ?? lm m? nh?ng ng??i b?o v? "c?ng dan" v v?i m?t c ?nh v?ng ch?c ? gc d??i bn ph?i kh?ng c c? h?i cho Ederson.


M?c tiu c?a Coutinho d??ng nh? ?? gi?i phng s? t?c gi?n hon ton c?a City, trong n?m pht ?? t?o ra m?t b??c ngo?t hon ton. Turnaround n?i ti?ng b?t ??u v?i m?t m?c tiu c?a khu b?o t?n Ilkay Gumdogan ? pht th? 76. Rahim Stirling Cross t? bn ph?i, v ti?n v? ?am bng vo l??i b?ng ??u.

Vi giay sau, c v?t ?? ???c kh?i ph?c. Alexander Zinchenko k?t h?p v?i Rodri, ng??i c c st r?t chnh xc t? ra c?a khu v?c hnh ph?t ?? g?i bng vo l??i c?a Olsen trong 2: 2.

Etihad n? ra ? pht th? 81 khi Gundogan nhan ??i m?c tiu c?a mnh trong tr?n ??u. Ng??i ??c ?? nh?n ???c m?t ???ng chuy?n tuy?t v?i t? Kevin de Bruyne. Gundogan ?? b? r?i trn c?t xa v v?i m?t pht b?n t? c? ly g?n kh?ng th? b? l? - 3: 2.


Ch? c chi?n th?ng ph h?p v?i Manchester City, ?? "c?ng dan" ??m b?o danh hi?u m kh?ng quan tam ??n s? pht tri?n c?a tr?n ??u gi?a Liverpool v Wolverhampton. ? l ly do t?i sao Manchester ti?p c?n r?t th?n tr?ng v ki?m sot bng cho ??n cu?i cng, ?? kh?ng c c? h?i ?? ??i c?a Stevie G ??n ???c bn can b?ng v Crown Liverpool.


Sau tn hi?u c?a th?m phn cu?i cng, nhi?u ng??i ?ng h? ?? lao vo s? ho h?c l?n ?? ?n m?ng thnh c?ng v?i th c?ng c?a h?.

?? l?i m?t bnh lu?n

B?n ph?i ??ng nh?p tr??c khi b?n c th? bnh lu?n